Toelichting op de stamboomtekening. Verklaring der tekens en afkortingen.

* = geboren. ~= gedoopt. X= gehuwd. □= gescheiden. †= overleden.

a.= we hebben een kopie van de betreffende akte.

r. = register, d.w.z. het boek van de Burgerlijke Stand waarin de geboorte, of het huwelijk enz. is geregistreerd.

f.= folio oftewel de bladzijde van het register.

v. = versus of de ommezijde van het folio.

S. = de inmiddels door Amsterdam geannexeerde, vroeger zelfstandige,  gemeente Sloten.

S.T.= de tekening van de stamboom waar deze Toelichting bij hoort.

PK = persoonskaart. Sinds 1941 wordt van iedere Nederlander in de gemeente waar hij woont een kaart bijgehouden.

Op deze kaart worden zijn belangrijkste gegevens geregistreerd.

Twee jaar na iemands overlijden kan bij het Centraal Bureau voor Genealogie in den Haag een kopie van zijn kaart worden aangevraagd.

Staat ergens PK vermeld dan betekent het dat wij een kopie van die kaart hebben.

 

Indien bij een geboorte, huwelijk enz. geen gemeente wordt genoemd,  dan vond die geboorte enz. in Amsterdam plaats.

 

Toelichting op de voetnoten in de stamboomtekening.

1).Toen Hendrik de Wit, beroep ‘arbeider’ op 28-6-1824 in de katholieke kerk in Gorkum zijn pas geboren tweeling liet dopen

verklaarde hij volgens het doopregister (zie Bijlage 1 bij deze Toelichting) dat hij en “Betje Hellemans” (haar officiële naam was Elisabeth Heylemans) “echteluyden”, dwz. gehuwd waren en uit Uytrecht kwamen.

We hebben in de stad Utrecht en een aantal gemeenten in die provincie niets over hen kunnen vinden.

Behalve de doop en de geboorteaangifte geldt het zelfde voor de gemeente Gorkum.

In die tijd, toen de kerk nog grote macht had, leefde men “in zonde” als men ongehuwd samenwoonde.

Herbergiers, slaapsteehouders ed. verleenden een ongehuwd stel liever geen onderdak en werkgevers namen “zondigen” ook niet graag in dienst.

Veelal speelde angst voor de kerk daarbij een grotere rol dan morele bezwaren.

Controle was in die tijd echter nogal moeilijk, vooral als men met zijn leeftijd sjoemelde en verklaarde voor 1811 in het huwelijk te zijn getreden.

De officiële Burgerlijke Stand werd nl. pas in 1811 ingevoerd.

Volgens deskundigen van het Gemeentelijk Archief in Amsterdam, die we hierover raadpleegden, is het niet onwaarschijnlijk dat ze niet samen gehuwd waren maar samen als losse arbeiders rondtrokken. Volgens hen duidden de namen Dirk en Hendricus erop dat één van de “echteluyden” hervormd was en de ander katholiek.

Dirk is namelijk. de hervormde versie van het katholieke Hendricus. Ook dit maakt een huwelijk iets onwaarschijnlijker.

Toen Hendrik zijn zonen liet dopen was zijn broer Hendricus peter voor zijn zoon Hendricus en zijn ongehuwde zuster Helena meter voor zijn zoon Dirk. De familie de Wit trok kennelijk wel samen op .Maar toen hij de volgende dag de officiële aangifte bij de Burgerlijke Stand deed waren de slaapsteehouder en de stadsomroeper zijn getuigen (zie de Bijlagen 2 en 3 bij deze Toelichting). Waren de “de Witten” bang voor moeilijke vragen en waren het niet van die “brave” Hendrikken?

 

2).Toen haar zoon Hendricus, beroep zeeman en “bediende”huwde met G.B. Fritsheck verklaarde zijn moeder, E.Heylemans, dat ze niet de verblijfplaats van “de vader van haar zoon” wist. Ook in de Akte van Ondertrouw -we hebben een kopie- wordt vermeld dat “de laatste verblijfplaats des vaders”onbekend was.

Bij het huwelijk waren geen de Witten aanwezig. Kenneljk woonden ze te ver weg.

 

3).Uit het huwelijk gesloten op 30-1 1-1842 (a.r5 132v) tussen H. de Wit en G.B. Fritsheck,  geboren op 23-1-1823 (a.rl f68) werden 8 kinderen geboren, te weten:

1).Hendrikus, geboren 12-8-1843 (a.r.6 f.184v) (zie de S.T. en hierna bij voetnoot 5.).

2). Theodores, geboren op 36-1845 (a.r3 fl91), beroep suikerbakker. Gezien zijn voornaam had zijn vader kennelijk nog contact met zijn tweelingbroer. Hij huwde op 6-94871 (a.r8 f72v) met, de Rotterdamse, B.J. Besselink. Het echtpaar is kennelijk naar elders vertrokken, want we konden niets meer over ze vinden.

3).Anthonius, geboren op 4-6-1847 (a.r2 fl69).Beroep mandenmaker. Hij huwde op 29-5-1867 (a.r5 f137v) met P.C. de Buyzer. Hij overleed op 14-1-1887 (a.rl 130v).

4).Joh.Fred. Victor Bart. geboren op 28-8-1849 (a.r5 f67) en overleden op 20-12-1850 (a.r7 fl2).

5).Bernardus, geboren op 144 1-485 1 (a.r7 130) en overleden op 6-4-1857 (a, r2 fl3).

6).Aletta Maria, geboren op 1 1-6-1854 (a.r4 f52).Ze huwde op 28-5-1879 (a.rlO 129) met P.A.Werker kleeremaker en overleed op 3 1-5-1896 (a.r3 fl46v).

7)Bernardus, geboren op 6-5-1 859 (a.r3 fl59) en overleden op 22-1 1-1860 (a.r5 fl00).

8).Joh.Anthonius, geboren op 15-6-1 86 1 (a.r6 fl94v). Hij huwde op 3 1-3-1 880 (a.r5 122v) met M.E.C. Beerman, die op 3 1-1-1884 overleed. Daama huwde hij op 5-6-1889 (a.r 13 fi) met C.J.T.Brinkman.Zij overleed op 22-10- 1890. Tenslotte huwde hij op 15-6-1892 (a.r15 17v) met W.S.Smit, die hem overleefde.Hij overleed 13-10-1932 (a.r8 f88v).

 

4).Maria Vrijdag werd op 15-5- 1815 als “eerst’ ( = pas) geboren baby te vondeling gelegd (zie Bijlage 4 van deze Toelichting).

Op verzoek van de, onbekende, moeder werd ze als Maria Vrijdag in het geboorteregister opgenomen. Ze werd naar het Aalmoezeniers-weeshuis gebracht waar ze opgroeide en het vak van mutsenmaakster leerde. Toen ze wilde trouwen bleek haar aanstaande man niet in het geboorteregister te staan. In de consternatie, vlak voor zijn geboorte was zijn vader overleden, was men vergeten hem aan te geven. Dus moest eerst een Akte van Bekendheid worden opgesteld en geregistreerd. Ze huwde op 8-7-1835 (a. r.4 f.45v).

Uit het huwelijk werden 3 dochters geboren. Mijn overgrootvader huwde met de jongste.

Na de dood van haar man kreeg Maria, ongehuwd zijnde, nog twee zoons die resp. Willem en Karel Willem waren genaamd.Het waarom van vooral die laatste naam hebben we niet kunnen vinden.Mijn grootvader is naar hem vernoemd, zodat ik dus Karel Willem de Vierde benDoor al haar ellende is Maria Vrijdag zo’n beetje mijn lievelings “tante”.

5).Uit het op 5-9-1866 gesloten huwelijk (a.r9 f8) tussen Hendricus de Wit , van beroep suikerbakker,  en Maria Oudolf, geboren op 28-1-1843 (a.rl f84) werden 1 1 kinderen geboren, te weten:

1).Hendricus, geboren op 3-12-1863 (a.r6 fl84v).Zijn ouders waren nog niet gehuwd zodat hij eerst als Oudolfwerd geregistreerd.Bij het huwelijk werd hij geëcht en dus ook officiëel de Wit.Hij huwde op 1-10-1884 (a.r7 fl9lv) met G.Lubberts en overleed op 13-5-1903 (a.r4 173v).

2).Anthonius OudolJwerd ook v5ôr het huwelijk van zijn ouders geboren, nl. op 1-12-1865 (a.r7 fl84v)maar hij overleed ervoor, nl. op 5-3-1866 (a.r2 fSOv) en heeft dus nooit de Wit geheten.

2 0 1 O’7 f.-. 1-O t. ;i :.. ci K1TT 1’ 0 1 O(V 1. C1(A ...- JJ.1v1u!1L4 &)UîLL, 1J’J111 iJjJ 0J10U1 ka.IL 1OJ).L 11UVVU 111 31IJL11 FNT1 up IL-O-IOYL a.Iv’+) 111L

J.Langendijk, timmerman, en overleed op 26-1 1-1916 (a.r13 137).

4).Gezina Bernardina, geboren op 17-1-1870 (a.rl f74v).Ze huwde in Sloten op 1 1-8-1893 (a.S47) met F.H.J.Ruesiiilc, steendrukker, .Na het overlijden van haar man huwde ze in Sloten op 20-5-1904 (a, S21) met de 9 jaar jongere winkelier H.N.Rademaker.Aannemende dat ze in Asd. zijn blijven wonen

was hun overlijden in 1985 nog niet in het archiefop genomen.De regel was dat 80 jaar na iemands ge- boorte, tenzij hij nog leefde, zijn gegevens naar het archiefgingen.Door het steeds ouder worden van de bevolking en vooral ook door steeds stringentere regels tzv.de privacy, neemt men thans een langere periode in acht.

5).Joh.Jacobus.geboren op 22-8-1872 (a.r6 f4lv).Hij huwde op 24-8-1893 (a.r23 f5v) met J.P.Zoll en overleed op 1-9-191 1 (a.rlO f64).

3

 

 

6).Karel Willem.geboren op 20-9-1 874 (a.r6 fl85).Beroep diamantsljper.Oprichter en voorzitter van de postduivenvereniging “De Bonte Duif’. Mede-oprichter van de Noord-Hollansche Postduiven Bond en daar j aren lang voorzitter van.Bij zijn dood kocht die bond voor hem, inmiddels ere-voorzitter, een eigen graf .Daar ligt ook zijn 2de vrouw (zijn iste vrouw was op 14-4-1923 overleden) , Geertruida Schuit geboren op 10-7-1881 in Berkhout (a.).Ze huwde met hem op 23- 12-1925..Zij overleed 20-lO-1943.(PK).Zie de S.T. en hiernt bij voetnoot 7.

7).Jacob, geboren op 23-1 1-1876 (a.r8 fl89) en overleden op 16-5-1877 (a.r3 fi).

8). Cornelis Hendricus.geboren op 1-9-1 878 (a.r7 120v) en overleden op 20-9-1900 (a.r7 12v).

9).Anna Christina, geboren op 28-5-1880 (a.r5 f2Ov).Ze huwde in Sloten NH op 1-6-1900 (a.541) met A.L.Terwijn,  suikerbakker.Hun overlijden was circa 1986 nog niet in het archiefopgenomen. De regel was dat ongeveer 80 jaar na iemands geboorte zijn gegevens naar het archiefwerden over gebracht, tenzij hij nog niet was overleden.Door het steeds ouder worden van de bevolldng en de steeds stringentere regels tzv. de privacy houdt men thans een langere periode (soms 20 jaar na het overlijden) aan.

1O.).Alphonsus Hendricus, geboren op 9-2-1882 (a.r2 f56v).Een evt. huwelijk en het overlijden hebben we niet in het archief kunnen vinden, zodat hij waarschijnlijk naar elders is gegaan, hetgeen me aan het volgende doet denken.

Mijn vader heeft meerdere malen verteld dat een broer van zijn vader —dus een oom van hem- naar Amerika is geëmigreerd. Hij is een aantal malen terug geweest en mijn grootvader, dîe în het diamantvak zat, kocht dan voor hem wat diamant.Zîjn broer nam dat mee als hij naar huis terug ging en hij smokkelde het dan Amerika birinen.Kenneljk fmanciëerde hij op die wijze zijn vakantie-tripjes.Mijn vader wist als een soort annekdote ook nog te vertellen dat als zijn oom naar Nederland kwam hij nog steeds dezelfde schoenen droeg als toen hij ging emigreren.

11).Christina Maria, geboren op 16-8-1884 (akte te slecht om te kopiëren).Ze huwde op 18-8-1920 in Sloten (a.591) met G.P.J.Genemans, kantoorbediende.Aannemende dat ze in Amsterdam zijn blijven wonen, was ook hun overlijden in circa 1986 nog niet in het archief opgenomen.

6).Voor gegevens over Suzanna Maria Furnée, geboren op 1 1-3-1 876 (a.r2 fl 74), de moeder van mijn vader,  zie de S.T. en , mede gezien haar schotse “voorouders”.de “stamboom” van de Furnée’s.

7).Uit het op 7-5-1897 in Sloten gesloten huwelijk (a.522) tussen K.W.de Wit en S.M.Furne werden 9 kinderen geboren, te weten:

J)Suzanna Maria, geboren op 1 1-8-1897 (PK, r7 f78), van beroep diamantsljpster/roosjessljpster, huwde op 10-7-19 17 met W.J.Keja.beroep marineman en chauffeur PTT.Ze hadden 2 zoons en 3 dochters.”Oom Wim”overleed op 15-12-1942 en “tante Suuz” op 1-3-1979 in Castricum.

2).Karel Willem de Wit, geboren in Sloten op 26-1-1899 (PK) Beroep smid-bankwerker, stanser, verhuizer, havenarbeider en voorman graansilo.Hij was o.a.onbezoldigd bestuurslid van die toenmalige Fabrieksarbeidersbond (NVV) en later onbezoldigd bestuurslid van.de vakgroephaven van de NVV/FNV-Transportarbeidersbond.Hij was een reeks van jaren

:ot.e: van het viscollege “De Gröndel” en ook een poosje voorzitter van een hengelaarsbond.Zie verder S.T.en hiermi bij

v OLuuuL 7.

3).Maria Elisabeth, geboren op 17-1-1901 en overleden op 21-5-1902.

4).Cornelia Hendrika, geboren op 20-2-1903 (PK, r2 fl86v).Ze huwde op 15-3-1923 met J.H.de Leng, melksljter en ijsbereider.Ze hadden 2 dochters.”Tante Cor” overleed op 20-8-1967 en “oom Jo” op 20-9-1976 in Blaricum.

5).Maria Elisabeth, geboren op 24-1 1-1905 en overleden op 13-1-1907.

6).Maria Elisabeth Johanna, geboren op 9-3-l910.Ze huwde in R-dam op 23-5-1928 met J.Schouten, mandenmaker en harmonikaspeler.Ze hadden 3 zoons en 1 dochter. “Tante Marietje” overleed in R-dam op 20-6-1933 en “oom Jan” overleed op 8-4-1975 (PK).

4

 

 

7).Carolina Frederica, geboren op 6-4-191 1 (PK).Ze huwde op 16-1 1-1933 met W.M.Stephanus, ambtenaar, waarvan ze op 25-10-1946 scheidde.Ze hadden 2 zoons en 2 dochters.Ze hertrouwde in den Haag op 1-10-1947 met J.F.W. Noest, een collega van haar man.Zij hadden 1 zoon en 1 dochter..”Oom Jan” overleed op 244 1-1974 in Den Haag en “tante Lien” aldaar op 6-12-1986.

8).Hendricus,  tweelingbroer van 7) .Beroep timmerman, brandweennan, winkelier, grossier in huishoudelijke artikelen.

Hij huwde op 15-1 1-1939 met H.Dankbaar en scheidde van haar op 5-12-1946.Ze hadden geen kinderen.Hij woonde

vanaf 29-8-1946 samen met C.Meyer, die circa 1964 naar Amerika vertrokdn 1965 betrok hij een eigen huis in Wilnis.

Hij had 1 onechte dochter die daar bleefwonen toen hij op 5-6-1975 in Asd. overleed.

9)Sophia Helena, geboren op 24-8-1913 (PK).Ze huwde op 30-9-1936 met W.J.Lauppe, ass.laborant.Ze hadden 2 zoons en 1 dochter.”Tante Fie” overleed in Purmerend op 23-7-1990 en “oom Wim” in Asd. op 12-12-1990 (PK).

8).Voor gegevens over Zwaantje Kuipers, geboren op 14-3-1900 (a.r4 f72) en overleden op 2-9-1975 (PK) zie de “stamboom” van de familie Kuipers.

9).Uit het huwelijk gesloten op 29-3-1922 (a.r7 f6) tussen K.W.de Wit en Zw.Kuipers werden 3 kinderen geboren, te weten:

1).Zwaanije, geboren op 18-9-1922 .Ze huwde op 1 8-3-1943 (a.rl 170v) met J.M.van Raalte, metaalbewerker, rayonhoofd HVVen typograaf.Uit dit huwelijk werden 2 zonen geboren, te weten:

a. Jelle, geboren op l8-9-1944.Hij huwde op 18-3-1966 in Helmond met A.T.Timmermans en scheidde van haar in Edam.Uit dit huwelijk werden 1 dochter en 1 zoon geboren.Hij hertrouwde in Edam op 1-5-1997 met E.Schoppema.

b. Koos, geboren op l3-8-1946.Hij huwde op 16-6-1966 met H.Sintnicolaas.Zij overleed op 5-12-l976.Hij hertrouwde op 2 1-5-198 1 met C.van Waas, waarvan hij in 1996 scheidde.Uit dit huwelijk werden een dochter en een zoon geboren.

2).Karel Willem, geboren op 28-8- 1 924 (a.r6 f1 O).Beroep zeevarende, tinimerman, havenarbeider, ladingschrijver, sociaaleconomisch adviseur en secretaris van de FNV-vakbond van zeevarenden.Daarvoor was hij onbezoldigd lid van het afdelings(Asd.) en landelijk bestuur van de Vakgoep Haven van de NVV-bond van transportarbeiders.Zie verder bij Voetnoot 11.

3).Klaas (roepnaam Piet) geboren 14-1 l-1932.Beroep scheepskok en hoofdvoeding.Aktiefin het verenigingsleven in

Westzaan, waar hij sinds het begin van zijn huwelijk woont.Hij huwde in Asd. op 15-6-1962 met H.van Ingen, geboren op

1-5-1933.Uit dit huwelijk werden geboren:.

a.André, geboren in Zaandam op 13-7-1963.Beroep chauffeur.Hij huwde in Westzaan op 8-7-1994 met P.ten Cate.

Ze hebben 3 dochters , te weten:

Kimberley Mercedes, geboren in Alkmaar op 2-12-1994;

Daniella Charisse, geboren in Alkmaar op 1-5-1996;

Isabella Raphaella geboren in Alkmaar op 10-7-1997

b.Marcel, geboren in Zaandam op 13-l0-l965.Beroep netwerkbeheerder.Hij huwde in Westzaan met M.Frinking.Ze heb- hebben 3 kinderen, te weten:

DI-1% A1t-.. ‘)A (1 1flÜi.

1/.5%./UJ1 11 iii r-ijr, rnaai Jp -—— i

Suzan, geboren in Alkmaar op 3-5-1998;

Rowan, geboren in Alkmaar op 11-5-2000.

1O).Zie voor gegevens over Wilhelmina Laersen, geboren 13-10-1927 (a.) de “stamboom” van de familie Laersen.

11).K.W de Wit en W.Laersen huwden op 21-12-1948.(a.)Ze woonden 10 jaar in Schiedam waar 1 kind werd geboren. Ze hebben 3 kinderen te weten::

1)Anke, geboren geboren 30-6-1949 (a.l4 f59).Beroep secretaresse, onderwijzeres, aktiviteiten-begeleidster.Ze huwde op

20-10-1970 met J.den Dunnen, geboren l2-8-1947, winkelbediende en kraandrijver.Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren nl.

5

 

 

a, Bjørn geboren in Alkmaar op 23-3-1973.Computerdeskundige, automatiserings-deskundige/adviseur.Woont sinds medio 1994 samen met E.Dijkdrenth, beroep secretaresse.Woonden tijdens hun universiteitstijd in Asd. en zijn later naar Hoorn verhuisd.Vertrekken in oktober 2001 voor waarschijnlijk 3 jaar naar Amerika.

b.Holm, geboren in Beverwijk op 4-4-1975.Winkelbediende/fihiaal-beheerder, automonteur, fmancieel-adviseur.Woont

-in Alkmaar- sinds 5-1 l-2000samen met Fr.de Wit, bankbediende/fihiaalbeheerder.

Ze schéidde in Alkmaar op 3 1-12-1975.Ze hertrouwde in Alkmaar op 3-1 1-1995 met G.P.H.Dekkers, geboren 17-2-1946. Beroep bouwkundigtekenaar, maatschappeljkwerker in ziekenhuis.

2).Mieke, geboren op 23-9-1951(a.r20 f66).Beroep verp1eegkundige, krawnverzorgstr, hoofd kraamzorg.Heeft van 1971 tot

1983 in Beverwijk samengewoond met Th.Beentjes.Woont sinds 195 in Alkmaar.

3.Sven Karel Willeju, geboren in Schiedam op 25-1-1961.Beroep schoonmaker, projectleider, winkelbediende/filiaalhouder.

Heeft van 1978 tot 1988 samengewoond met H van Gestel kunstschilder en decorontwerper Na circa eenjaar m Herhugo

waard te hebben samen gewoond met J.H.Witte, zijn zij in Asd. op 5-3-1998 een officieel partnerschap aangegaanen in

Asd.gaan wonen.

6