>
V
VI
VII
VIII
IX
208 Jan Schouten
*Amsterdam
O 09-05-1760 Amsterdam
418 Jan Knoop
*±1710 Amsterdam
O 13-05-1735 Amsterdam
419 Aaltje van Dieren
*?-06-1711 Amsterdam
209 Maria Knoop
*±1739 Amsterdam
104 Johannes Scholten
*±1766 Amsterdam
†20-04-1824 Amsterdam
O 15-04-1796 Amsterdam
420 Christiaan Abrahams
X 22-02-1743 Utrecht
421 Jannetje de Goor
210 Abraham Abrahams
~11-05-1755 Utrecht
X 17-01-1782 Amsterdam
211 Alida Boogaart
~Utrecht
105 Jannettie Abrahams
~26-06-1776 Amsterdam
†17-08-1835 Amsterdam
52 Johannes Scholten
*23-09-1809 Amsterdam
X 13-01-1836 Amsterdam
106 Martinus L. Scherpenberg
†>1836
X
107 Johanna Vlamman
53 Diederica Scherpenberg
*03-05-1809 Amsterdam
26 Willem F. Scholten
*19-03-1841 Amsterdam
†10-11-1919 Amsterdam
26 ♂
Willem Fredrik Scholten
leeftijd: 78 jaar
*19-03-1841 Amsterdam
10-11-1919 Amsterdam
huwelijk 29-07-1863 in Amsterdam met
Hendrika van Setten
leeftijd: 85 jaar
*05-01-1842 Amsterdam
14-11-1927 Amsterdam
52 ♂
Johannes Scholten
*23-09-1809 Amsterdam
~27-09-1809 Amsterdam
huwelijk 13-01-1836 in Amsterdam met
Diederica (Dierkje) Scherpenberg
*03-05-1809 Amsterdam
~11-05-1809 Amsterdam
104 ♂
Johannes Scholten
leeftijd: ± 58 jaar
*±1766 Amsterdam
~12-02-1766 Amsterdam
20-04-1824 Amsterdam
ondertrouw 15-04-1796 in Amsterdam met
Jannettie (Jannetje) Abrahams
leeftijd: ~59 jaar
~26-06-1776 Amsterdam
17-08-1835 Amsterdam
208 ♂
Jan Schouten
* Amsterdam
ondertrouw 09-05-1760 in Amsterdam met
Maria Knoop
*±1739 Amsterdam
~08-07-1739 Amsterdam
209 ♀
Maria Knoop
*±1739 Amsterdam
~08-07-1739 Amsterdam
ondertrouw 09-05-1760 in Amsterdam met
Jan Schouten
* Amsterdam
418 ♂
Jan Knoop
*±1710 Amsterdam
ondertrouw 13-05-1735 in Amsterdam met
Aaltje van Dieren
*?-06-1711 Amsterdam
~10-06-1711 Amsterdam
419 ♀
Aaltje van Dieren
*?-06-1711 Amsterdam
~10-06-1711 Amsterdam
ondertrouw 13-05-1735 in Amsterdam met
Jan Knoop
*±1710 Amsterdam
105 ♀
Jannettie (Jannetje) Abrahams
leeftijd: ~59 jaar
~26-06-1776 Amsterdam
17-08-1835 Amsterdam
ondertrouw 15-04-1796 in Amsterdam met
Johannes Scholten
leeftijd: ± 58 jaar
*±1766 Amsterdam
~12-02-1766 Amsterdam
20-04-1824 Amsterdam
210 ♂
Abraham Abrahams
~11-05-1755 Utrecht
huwelijk 17-01-1782 in Amsterdam met
Alida (Van den) Boogaart
~ Utrecht
420 ♂
Christiaan Abrahams
huwelijk 22-02-1743 in Utrecht met
Jannetje de Goor
421 ♀
Jannetje de Goor
huwelijk 22-02-1743 in Utrecht met
Christiaan Abrahams
211 ♀
Alida (Van den) Boogaart
~ Utrecht
huwelijk 17-01-1782 in Amsterdam met
Abraham Abrahams
~11-05-1755 Utrecht
53 ♀
Diederica (Dierkje) Scherpenberg
*03-05-1809 Amsterdam
~11-05-1809 Amsterdam
huwelijk 13-01-1836 in Amsterdam met
Johannes Scholten
*23-09-1809 Amsterdam
~27-09-1809 Amsterdam
106 ♂
Martinus Lambertus Scherpenberg
>1836
is de biologische vader van kinderen van
Johanna Vlamman
107 ♀
Johanna Vlamman
is de biologische moeder van kinderen van
Martinus Lambertus Scherpenberg
>1836